Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczne ognisko:

  • wyznaczanie stałych miejsc na rozpalanie ognisk dokonuje służba leśna i służba parków narodowych lub właściciele lasu z określeniem miejsca, czasu i warunków posługiwania się otwartym ogniem.
  • palenie ognisk nie może być wykonywane bliżej niż 6m od stojących drzew, a wysokość płomienia nie powinna przekraczać 2m.
  • przed przystąpieniem do palenia ogniska należy dookoła usunąć pokrywę gleby do warstwy mineralnej na szerokości co najmniej 1m.
  • palenie ogniska powinno odbywać się pod ciągłym nadzorem.
  • w przypadku zaistnienia groźby powstania pożaru należy natychmiast przystąpić do likwidacji ogniska;
  • po wypaleniu się ogniska należy dokładnie zasypać je ziemią lub zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały tlące się głownie;

Alarmowanie

W razie zauważenia pożaru alarmuj Straż Pożarną tel. 998 lub 112

Uregulowania prawne

  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm./  oraz  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109, poz. 719/.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kppsp-walcz/bezpieczny-wypoczynek-w-lesie